Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:

De Nieuwe Wilg Uitvaartbenodigdheden

 

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende benamingen in de navolgende
  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden: De NieuweWilg uitvaartbenodigdheden, Nijverheidstraat 31, 4261 TK Wijk en Aalburg.
 • Alsmede directie en medewerkers van De Nieuwe Wilg Uitvaartbenodigdheden, nader te noemen DNW
 • Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen DNW en haar kopers waarop DNW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DNW, voor de uitvoering waarvan door DNW derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van DNW en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van DNW.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DNW en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de te niet gedane bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Indien DNW op enig moment geen naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen uit de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat DNW in enigerlei mate het recht verliest om stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen in volgende of eerdere overeenkomsten.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van DNW zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
 2. De door DNW gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. DNW is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van DNW zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DNW daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DNW anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DNW niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in tussentijd niet meer leverbaar is.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, levering

 1. DNW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DNW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DNW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DNW worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DNW zijn verstrekt, heeft DNW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. DNW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DNW is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DNW kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DNW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door DNW of door DNW ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart DNW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 8. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van DNW.
 9. Indien levering geschiedt op basis van 'Incoterms', zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende 'Incoterms' van toepassing zijn.
 10. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DNW deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 11. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DNW gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 12. Indien de zaken worden bezorgd is DNW gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 13. Indien DNW gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan DNW ter beschikking heeft gesteld.
 14. Indien DNW een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper DNW schriftelijk in gebreke te stellen.
 15. DNW is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. DNW is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 16. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DNW de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DNW zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal DNW de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal DNW daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal DNW geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan DNW te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken  behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van DNW op de wijze zoals door DNW aangegeven.

 

Artikel 7: Garantie

 1. DNW garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan DNW.
 3. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garanties, zal DNW de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van DNW, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de te vervangen zaak aan DNW te retourneren en de eigendom aan DNW te verschaffen.
 4. De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DNW, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. Indien de door DNW verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

 

Artikel 8: Prijzen, prijsstijgingen

 1. Indien DNW met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is DNW niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. DNW mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half-fabrikaten verpakkingsmateriaal.
 3. De doorDNW gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

 Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DNW aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Of vooraf indien koper in gebreke is of in het verleden in gebreke is geweest ten aanzien van betaling van enige andere vordering van DNW op koper. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Voorgaande aan 1e levering aan koper kan een zekerheidstelling gevraagd worden in de vorm van vooruitbetaling van ten minste 50% of meer van het totale factuurbedrag.
 3. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere in gebrekestelling is vereist. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. DNW heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DNW kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. DNW kan zonder verlies van enig recht volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. DNW heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 9. DNW is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van DNW zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is DNW gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door DNW geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van DNW totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met DNW gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht DNW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door DNW geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat DNW zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DNW of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 11: Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien DNW hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 1. DNW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst DNW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 1. Voorts is DNW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DNW op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DNW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. DNW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien DNW aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft DNW het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien door DNW geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van DNW jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 'Garanties' is geregeld.
 2. Indien DNW aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,=. (Zegge: vijfduizend euro) De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DNW in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DNW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan DNW toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. DNW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DNW of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 16: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DNW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DNW niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DNW worden daaronder begrepen.
 3. DNW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DNW zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel DNW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DNW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 17: Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart DNW voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan DNW informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DNW zich de rechten en bevoegdheden voor die DNW toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door DNW tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van DNW, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door DNW eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, ( elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DNW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. DNW behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld
  of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DNW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DNW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DNW niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van DNW is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DNW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen DNW en de koper is Nederlands recht van toepassing.
  Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 22: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.